Đạo đức

Bên cạnh việc tôn trọng, đề cao các giá trị tự nhiên, tuân thủ các quy định khắt khe nhất của khoa học và pháp luật, Natumil còn đặt nền tảng đạo đức là một trong ba giá trị cốt lõi để thực thi mọi quyết định và hành động trong doanh nghiệp.